Wykaz badań

Badania prowadzone przez nasze laboratorium:

 1. Badania kruszyw
  • pełne badanie kruszywa z orzeczeniem jakości
  • skład ziarnowy
  • kształt kruszywa: wskaźnik płaskości, wskaźnik kształtu
  • zawartość ziaren przekruszonych
  • zawartość ziaren nieforemnych
  • odporność na rozdrabnianie metodą Los Angeles
  • odporność na ścieranie
  • mrozoodporność
  • oznaczenie nasiąkliwości
  • wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu
  • wskaźnik nośności wnoś mieszanki
  • całkowita zawartość siarki
  • zawartość zanieczyszczeń obcych
  • zawartość zanieczyszczeń organicznych
  • określenie wilgotności
 1. Badania gruntu
  • analiza granulometryczna, krzywa uziarnienia,
   wskaźnik różnoziarnistości i krzywizny, współczynnik filtracji
  • gęstość nasypowa szkieletu przy minimalnym
   i maksymalnym ułożeniu ziaren
  • maksymalna gęstość objętościowa szkieletu
  • wilgotność optymalna (wg met. Proctora)
  • badanie stopnia i wskaźnika zagęszczenia
  • badanie wskaźnika piaskowego
  • granice konsystencji: płynności, plastyczności
  • granica płynności
  • wskaźnik plastyczności
  • zawartość zanieczyszczeń obcych
  • zawartość zanieczyszczeń organicznych
  • odczyn pH
  • zawartość siarczanów i węglanów wapnia
  • kapilarność bierna
  • wskaźnik wodoprzepuszczalności (w aparacie ITB-ZW K2)
  • badania przydatności gruntów do wbudowania
  • badanie nośności gruntu metodą statyczną lub dynamiczną
 1. Badanie nawierzchni z kruszyw
  • badanie nośności podłoża metodą dynamiczną lub statyczną VSS
  • badanie ugięć sprężystych ugięciomierzem Benkelmana
 1. Badania stabilizacji
  • pobranie i wykonanie próbek wraz z pielęgnacją
  • badania wskaźnika zagęszczenia (met. Proctora lub piasku kalibrowanego)
  • określenie wytrzymałości na ściskanie
  • badanie nośności ulepszonego podłoża metodą statyczną VSS
  • opracowanie recept laboratoryjnych stabilizacji
 1. Badania betonów
  • pobranie i wykonanie próbek betonu wraz z  pielęgnacją
  • badanie temperatury mieszanki betonowej
  • badanie konsystencji mieszanki betonowej
  • badanie stopnia napowietrzenia mieszanki betonowej
  • określenie wytrzymałości na ściskanie
  • określenie wodoszczelności
  • określenie nasiąkliwości
  • określenie mrozoodporności
  • opracowanie recept laboratoryjnych niskich marek betonów
 1. Badania mieszanek m-c-e
  • uziarnienie mieszanki kruszyw i destruktu
  • określenie zawartości asfaltu w destrukcie
  • oznaczenie zagęszczenia warstwy
  • oznaczenie wolnej przestrzeni
  • oznaczenie stabilności i odkształcenia
  • badanie nośności podłoża metodą statyczną VSS
 1. Badania mas mineralno – bitumicznych
  • wykonanie odwiertu rdzeniowego
  • określenie grubości nawierzchni
  • odtworzenie nawierzchni po odwiercie masą na zimno
  • wykonanie ekstrakcji
  • oznaczenie zagęszczenia warstwy
  • oznaczenie wolnej przestrzeni
  • oznaczenie stabilności i odkształcenia
  • oznaczenie gęstości objętościowej
  • oznaczenie nasiąkliwości
  • wykonanie próbek Marshalla

 

 

Inżynieria Budownictwa - FORUM

ul. Kasztanowa 19
87-100 Toruń

kom. 663 93 25 25

laboratorium@ibforum.pl